Tautas nams

Tautas nama kā pašvaldības iestādes uzdevums ir īstenot valsts kultūrpolitiku pagastā, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām. Tautas nams savā darbībā turpina kopt latviešu gadskārtu tradīcijas, svinēt valsts svētkus, organizēt koncertus un pasākumus dažādām paaudzēm. Regulāri tiek meklēti jauninājumi pasākumos.

Lai pilnveidotu zināšanas un aktīvāk iekļautos novada kultūras dzīvē, tautas nama vadītāja un kolektīvu vadītāji piedalās dažādos informatīvajos un izglītojošajos semināros un kursos.

Tautas nams celts 1972.gadā. Ar projekta palīdzību, 2010.gada 28.jūlijā tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts - tautas nams uzcelts pilnīgi no jauna.

Ar 2012.gada 1.novembri tautas nama vadītājas amatu pilda Daina Erenberga.

Tautas namā pašlaik darbojas 2 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

*Amatierteātris - Pūņās teātris spēlēts jau 1914.gadā

*Līnijdeju kolektīvs "C-Step Club"

Pūņās darbojas arī pensionāru klubs Mārtiņroze" (vadītāja Rita Sapronova) organizē tradīciju pasākumus un piedalās sadraudzības pasākumos novadā.