Publiskie dokumenti

Saistošie noteikumi Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"


Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Talsu novada pašvaldības nodevām"

Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās; Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu; Nodeva par suņu un kaķu turēšanu; Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās; Nodeva par novada pašvaldības simbolikas izmantošanu; Nodeva par būvatļaujas saņemšanu; Nodevas samaksas kārtība.Saistošie noteikumi Nr.24 "Talsu novada noteikumi"

Talsu novada teritorija, zemes; Namu, būvju un to teritorijas uzturēšana; Labiekārtošana, zaļumstādījumu uzturēšana un aizsardzība; Sanitārie noteikumi; Sabiedriskā kārtība; Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un noglabāšanas kārtība; Suņu un kaķu turēšanas noteikumi