Pagasta vēsture

Pagasta teritorija 12.gadsimta beigās bija kuršu Vanemas zemē. 13.gadsimtā lielākā daļa tika iekļauta Kurzemes bīskapijā, bet Valdgales daļa palika Livonijas ordeņvalstī.

Valdgales pagastu izveidoja 1945.gada 16.augustā ar padotību Laidzes pagasta IK. Līdz 1950.gadam Valdgales pagasta ciema IK bija pilnīgi pakļauta Laidzes pagasta IK. Ciems izpildīja uz vietas visus pagasta rīkojumus un norādījumus. 1958.gadā Valdgales ciemam pievienoja Valdemāra ciema DDP izpildkomiteju un 1963.gadā – daļu likvidētā Ziedoņa ciema teritoriju. Pēc Latvijas administratīvā iedalījuma 1939.gadā Valdgales pagasta teritorija iekļāvās Ārlavas, Dundagas, Laidzes pagastos un bija iekļauta Ventspils un Talsu apriņķos. 1953.gada reformu rezultātā izveidojās Dundagas rajons, kuru likvidēja nākamo teritoriālo reformu laikā 1963.gadā. Šo reformu rezultātā Valdgali iekļāva Talsu rajonā, kurā tā atrodas vēl šodien.

1994.gada 9.jūnijā Tautas deputātu padome tika pārdēvēta par Valdgales pagasta padomi.

Reformu rezultātā Valdgales pagastu veido daļa no Laidzes pagasta teritorijas (Valdgales apkaime), daļa no bijušā Ārlavas pagasta (Pūņas, Cīruļu un Pobužu teritorija), daļa no Dundagas pagasta (Ģibzdes teritorija).

Pagasta administratīvais iedalījums ir atjaunots ar 1999.gada 21.aprīļa Valdgales pagasta padomes lēmumu, apstiprinot pagasta administratīvo centru - Pūņas.

Pirmā pasaules kara laikā vācu armija izbūvēja šaursliežu līnijas Stende – Dundaga – Mazirbe un Dundaga – Ventspils. Dzelzceļa līniju izmantošanu pagastā pārtrauca ap 1967.gadu.

2005.gada 12.martā vietējo pašvaldību vēlēšanās atkārtoti par Valdgales pagasta padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Alda Riekstiņa.

Ar 2009.gada 1.jūliju, teritoriālās reformas rezultātā, Valdgales pagasts iekļauts Talsu novadā. Valdgales pagasta padome tiek pārdēvēta par Valdgales pagasta pārvaldi.

Talsu novada domes 2009.gada 26.novembra sēdē par Valdgales pagasta pārvaldes vadītāju tiek ievēlēts Emīls Tālbergs, darbu uzsāk 1.decembrī.

2014. gada 15 decembrī darbu uzsāk Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde, kura ar Talsu novada domes lēmumu 2014. gada 11. decembrī tika apstiprināta amatā.