Bibliotēka

Valdgales bibliotēkas pirmsākumi meklējami Valdemārpilī. 1946.gadā Valdemārpils vidusskolas ēkā atradās Ārlavas pagasta bibliotēka. Šajā gadā ar 850 grāmatu fondu šī bibliotēka uzsāka savu darbību.

1949. gada septembrī grāmatas no šīs bibliotēkas tika pārvestas uz centru Pūņās un izkārtotas "Ceļmalās", un bibliotēka tika nodēvēta par Valdemāra bibliotēku. Valdemāra bibliotēkas pirmā bibliotēkas vadītāja bija Vera Balmane.

Valdgales bibliotēka no 2012. gada ir Talsu novada Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura darbojas uz nolikuma pamata.

Bibliotēkai 2013.gada 26.septembra akreditācijā tika piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēka atrodas PII Kamenīte telpās. Telpas ir izremontētas un ērti pieejamas ikvienam apmeklētājam. Bibliotēkā ir 7 datori ar interneta pieslēgumu, bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami maksas pakalpojumi - printēšana, skenēšana, kopēšana, laminēšana, dokumentu iesiešana.