Par SIA "Tele 2" būvniecības ieceri Pūņās

PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

Ar Talsu novada domes 2016. gada 26. maija lēmumu (prot. Nr. 11, 5. p.) „Par nekustamā īpašuma „Ābelīšu kūts", Pūņās, Valdgales pagastā, daļas iznomāšanu" būvniecības iecere „Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts n/ī „Ābelīšu kūts", Pūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā", kadastra apzīmējums 88920090270, ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Būvniecības ierosinātājs- SIA „Tele2" (reģ. Nr. 40003272854, adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004, kontaktpersona: Pēteris Dekants, mob. tālr. 20020518).

Būvprojekta izstrādātājs – SIA „BM-projekts" (reģ. Nr. 40103196966, adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, kontaktpersona: Mārtiņš Blumentāls, mob. tālr. 29762257).

Publiskā apspriešana notiks no 16.06.2016. līdz 18.07.2016.

Ar būvniecības ieceres dokumentiem var iepazīties Valdgales pagasta pārvaldē, adrese: „Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, tās pieņemšanas laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā: www.talsi.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums norisināsies 29.06.2016. plkst. 17:00 Valdgales tautas namā, Pūņās, Valdgales pag., Talsu nov.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 18.07.2016. sūtīt Valdgales pagasta pārvaldei uz adresi: „Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253 vai arī elektroniski uz e-pastu: valdgale.parvalde@talsi.lv.